حجاب، ازدواج، طلاق در آئین بهائی

حجاب، ازدواج، طلاق در آئین بهائی

در این برنامه سنا به اتفاق پگاه پروینی و دکتر افنان به گفتگو دربارۀ حجاب، ازدواج، طلاق، مهریه و سایر احکام بهائی مربوط به ازدواج از دیدگاه دیانت بهائی میپردازند

بستن منو