زن و مرد، تفوق یا توافق

زن و مرد، تفوق یا توافق

تفوق یا توافق؟

ویژیگی های فرهنگ و تمدن نوینی که در آن صلح برقرارخواهد بود چیست؟ الگو کدام است؟ تفوق یا توافق؟ همراهی یا رقابت؟ از دیدگاه دکتر طاهره برجیس

بستن منو